Дата на създаване: 12/1/2014 11:26:32 AM Последна модификация: 6/12/2020 2:00:38 PM

Профил на купувача

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни обявления

Становища на АОП

Предварителен контрол на АОП

Вътрешни правила

Информация за извършени плащания по договори

ОП-2019-0005
Доставка на медицински изделия и консумативи, лабораторни реактиви и консумативи
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 07.7.2020 г. 15:30 ч.
25 Дата на създаване: 6/12/2020 2:00:38 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator19012015:141744.